جمعه 11 مهر 1399
   جستجو بر اساس 


ردیفقسمت مربوطهشماره تلفننام خانوادگیشماره اتاقمحل
1 140 آقاي سلمان زاده 0 ساختمان اداري
2 آزمايشگاه فيزيک (1) A 509 آقاي جولک 0 سایر دوایر
3 تدارکات 615 آقاي فارغ 0 ساختمان اداري
4 دفتر برنامه ريزي و آموزش 172 0 دانشکده پرستاري و مامايي
5 دفتر معاونت دانشجويي 265 آقاي رودبندي 0 ساختمان رفاهي
6 رئيس دانشکده 256 دکتر باقري 0 دانشکده علوم انساني
7 رئيس دانشکده فني 403 دکتر صافي 0 دانشکده فني و مهندسي
8 رئيس دانشکده کشاورزي 215 دکتر افروس 0 دانشکده کشاورزی
9 مدبر کلاسها 196 آقاي پورتقي دناک 0 دانشکده پرستاري و مامايي
10 آبدارخانه - طبقه بالا 142 آقاي سعد 0 ساختمان اداري
11 آبدارخانه اداري 147 آقاي غنمي 0 ساختمان اداري
12 آبدارخانه ساختمان رياست 195 آقاي کرمي 0 ساختمان اداري
13 آز آناتومي 179 خانم پارسايي مهر 0 دانشکده پرستاري و مامايي
14 آز کنترل کيفي 434 0 دانشکده فني و مهندسي
15 آزمايشگاه حرارت و کنترل فرآيند 476 خانم خواجه زاده 0 سایر دوایر
16 آزمايشگاه معماري کامپيوتر 431 خانم عصاره 0 دانشکده فني و مهندسي
17 آزمايشگاه الکترونيک ديجيتال(مدار گروه کامپيوتر) 430 آقاي نادعلي نژاد 0 دانشکده فني و مهندسي
18 آزمايشگاه الکترونيک ضنعتي 502 آقاي تنورساز 0 سایر دوایر
19 آزمايشگاه برق و اتاق پروژه 364 آقاي حيدري زاد 0 دانشکده فني و مهندسي
20 آزمايشگاه بيوشيمي 177 خانم عباسي 0 دانشکده پرستاري و مامايي
21 آزمايشگاه زراعت 568 آقاي هدايتي راد 0 دانشکده کشاورزی
22 آزمايشگاه زيست شناسي 504 خانم کرمي 0 سایر دوایر
23 آزمايشگاه سخت افزار (تعميرات دانشکده فني) 454 آقاي حيدري فرد 0 دانشکده فني و مهندسي
24 آزمايشگاه سراميک 560 آقاي برازش 0 مجتمع دانشگاهي آزادگان
25 آزمايشگاه سيستم هاي کنترل خطي 421 0 دانشکده فني و مهندسي
26 آزمايشگاه شيمي آلي 376 خانم لطفي ملا 0 دانشکده فني و مهندسي
27 آزمايشگاه شيمي تجزيه 380 0 دانشکده فني و مهندسي
28 آزمايشگاه شيمي تجزيه دستگاهي 379 0 دانشکده فني و مهندسي
29 آزمايشگاه شيمي عمومي 378 آقاي نيايش زاده 0 دانشکده فني و مهندسي
30 آزمايشگاه شيمي فيزيک و معدني 373 خانم منصوري 0 دانشکده فني و مهندسي
31 آزمايشگاه فيزيک (1) B 505 آقاي لوافپور 0 سایر دوایر
32 آزمايشگاه فيزيک 2 202 آقاي جولک 0 ساختمان دکتر حسابي
33 آزمايشگاه فيزيک جديد 486 خانم جهانفر 0 سایر دوایر
34 آزمايشگاه ماشينهاي الکتريکي 366 0 دانشکده فني و مهندسي
35 آزمايشگاه مدار مخابراتي و الکترونيک 368 آقاي تنورساز 0 دانشکده فني و مهندسي
36 آزمايشگاه مدار منطقي و ديجيتال 367 آقاي تنورساز 0 دانشکده فني و مهندسي
37 آزمايشگاه مقاومت مصالح و ديناميک ارتعاشات 382 آقاي فراوش 0 دانشکده فني و مهندسي
38 آزمايشگاه ميکروپروسسور 455 آقاي خشرواني 0 دانشکده فني و مهندسي
39 آزمايشگاه ميکروپروسسور و مدار منطقي گروه مهندسي پزشکي 494 آقاي جوکار 0 سایر دوایر
40 آزمايشگاه مکانيک خاک 566 آقاي نظربيگي 0 مجتمع دانشگاهي آزادگان
41 آزمايشگاه مکانيک و سيالات 381 آقاي اميدعلي 0 دانشکده فني و مهندسي
42 آزمايشگاه نفت 476 0 سایر دوایر
43 آموزش پيوسته روانشناسي 275 آقاي فرزادفر 0 دانشکده علوم انساني
44 آموزش آموزش ابتدايي 257 آقاي کاوياني 0 دانشکده علوم انساني
45 آموزش ادبيات و باستانشناسي 276 خانم کيميايي 0 دانشکده علوم انساني
46 آموزش ارشد عمران سازه و سازه هاي هيدروليکي 363 آقاي نوروزي 0 دانشکده فني و مهندسي
47 آموزش پرستاري و مامايي 201 خانم مريدي 0 دانشکده پرستاري و مامايي
48 آموزش تربيت بدني- ارشد مديريت آموزشي و روانشناسي تربيتي 231 آقاي گلخو 0 دانشکده علوم انساني
49 آموزش حسابداري 228 خانم موفق 0 دانشکده علوم انساني
50 آموزش حقوق 233 آقاي رمي 0 دانشکده علوم انساني
51 آموزش شيمي 452 آقايان هدايت - تناني 0 دانشکده فني و مهندسي
52 آموزش علوم پايه 170 0 ساختمان دکتر حسابي
53 آموزش عمران پيوسته 409 آقاي گل گل 0 دانشکده فني و مهندسي
54 آموزش مهندسي پزشکي 461 آقاي جلدي 0 دانشکده فني و مهندسي
55 آموزش مهندسي پزشکي 459 آقاي اسکندري 0 دانشکده فني و مهندسي
56 آموزش مکانيک (کارشناسي) 410 آقاي افشه 0 دانشکده فني و مهندسي
57 آموزش مکانيک جامدات 358 آقاي مجدي نسب 0 دانشکده فني و مهندسي
58 آموزش هاي کاربردي 346 آقاي نيکزاد 0 ساختمان شیخ انصاری
59 آموزش کارشناسي ارشد باستانشناسي - برنامه ريزي درسي - حقوق عمومي - زبان و ادبيات عرب و فارسي - فلسفه و کلام اسلامي و دکتراي زبان ادبيات فارسي 243 آقاي ستايش 0 دانشکده علوم انساني
60 آموزش کارشناسي ارشد برق 359 آقاي لرستاني 0 دانشکده فني و مهندسي
61 آموزش کارشناسي ارشد زبان انگليسي و کارشناسي مترجمي زبان انگليسي 242 آقاي جهاني 0 دانشکده علوم انساني
62 آموزش کارشناسي ارشد مکانيک 386 آقايان حلاج پور 0 دانشکده فني و مهندسي
63 آموزش کارشناسي ارشد کامپيوتر 387 خانم زارع 0 دانشکده فني و مهندسي
64 آموزش کارشناسي پيوسته برق رشته متالورژي 424 آقاي بوستانچي 0 دانشکده فني و مهندسي
65 آموزش کارشناسي پيوسته معماري و کارشناسي ناپيوسته عمران 457 آقاي ميثمي 0 دانشکده فني و مهندسي
66 آموزش کامپيوترکارشناسي پيوسته نرم افزار 460 آقايان گلستاني نيا 0 دانشکده فني و مهندسي
67 اتاق اساتيد گروه عمران 221 0 ساختمان دکتر حسابي
68 اتاق رانندگان 313 آقايان نونچي - کواز - خشرواني 0 سایر دوایر
69 اتاق مشاوره 300 آقاي پژهان 0 ساختمان رفاهي
70 اتوماسيون آموزش 324 آقاي نوري 0 ساختمان شیخ انصاری
71 اتوماسيون آموزش و ثبت نمرات 323 خانمها دبيري نژاد و بذرافکن 0 ساختمان شیخ انصاری
72 امور پايان نامه ها 129 آقايان آبروش- تيمار-آريايي کيا- حاجيان 0 ساختمان اداري
73 امور پژوهشي 128 خانمها زرعي - براموند 0 ساختمان اداري
74 امور خوابگاه­ها 295 آقاي احتشام 0 ساختمان رفاهي
75 امور رفاهي کارکنان 495 0 ساختمان اداري
76 امور شهريه 1 345 آقاي حميدي راد 0 ساختمان شیخ انصاری
77 امور شهريه 2 322 آقاي درگاهي 0 ساختمان شیخ انصاری
78 امور شهريه 3 326 آقاي کريمي مقدم 0 ساختمان شیخ انصاری
79 امور مالي درمانگاه آزادگان 562 آقاي خورسنگ 0 سایر دوایر
80 انبار مرکزي 440 آقايان نعمت راد - برگ ريزان 0 سایر دوایر
81 انتظامات «ساختمان دکتر حسابي» 610 آقايان خوشروان - حزين 0 سایر دوایر
82 انتظامات آزادگان 576 آقايان نادي - کرامت 0 مجتمع دانشگاهي آزادگان
83 انتظامات آزادگان 546 آقاي سليم گندمي 0 مجتمع دانشگاهي آزادگان
84 انتظامات پارکينگ 478 آقاي نادي -گندمي 0 سایر دوایر
85 انتظامات خواهران 309 خانم سرافرازي 0 سایر دوایر
86 انتظامات خواهران 484 خانم اماني 0 سایر دوایر
87 انتظامات خواهران آزادگان 577 خانم محمدي 0 مجتمع دانشگاهي آزادگان
88 انتظامات درب جنوبي 511 آقايان گلزار- پناهي 0 سایر دوایر
89 انتظامات درب شرقي 436 آقاي صبوح 0 سایر دوایر
90 بانک ملي ايران-شعبه دانشگاه 299 آقاي کارساز 0 ساختمان رفاهي
91 بايگاني آموزش 258 آقايان آسيابان-صادقي 0 دانشکده علوم انساني
92 بايگاني آموزش برق و قدرت 374 آقاي فسيح زاده 0 دانشکده فني و مهندسي
93 بايگاني آموزش کارشناسي ارشد 362 آقاي ذاکري 0 دانشکده فني و مهندسي
94 بايگاني اداري 149 خانم حلمي 0 ساختمان اداري
95 بايگاني فارغ التحصيلان 294 آقايان آبدهنده - دبي 0 ساختمان رفاهي
96 بايگاني کارشناسي آموزش 458 خانم عبدزاده 0 دانشکده فني و مهندسي
97 بايگاني کارگزيني هيأت علمي 180 آقاي دوبهري - خانم پورلطفي 0 ساختمان شیخ انصاری
98 بخش سخت افزار و تعميرات کامپيوتر 398 آقاي مقدسيان 0 دانشکده فني و مهندسي
99 برنامه­ ريزي درسي ارشد کشاورزي 210 آقاي گلستاني پور 0 دانشکده کشاورزی
100 برنامه ريزي درسي دانشکده 236 خانم خلاصي 0 دانشکده علوم انساني
101 برنامه ريزي درسي دانشکده 262 خانم تهذيبي 0 دانشکده علوم انساني
102 برنامه ريزي درسي دانشکده 237 خانم نمدمال 0 دانشکده علوم انساني
103 بسيج اداري 166 0 ساختمان دکتر حسابي
104 بسيج اساتيد 192 دکتر چکين 0 ساختمان دکتر حسابي
105 بسيج برادران 390 0 دانشکده فني و مهندسي
106 بسيج خواهران 261 خانم کاج 0 دانشکده علوم انساني
107 بسيج دانشجويي 165 آقاي جهانفر 0 ساختمان دکتر حسابي
108 پذيرش درمانگاه آزادگان 565 خانم رئيسي 0 سایر دوایر
109 پرداخت حق التدريس 154 خانم نفيسي 0 ساختمان اداري
110 تحقيقات کشاورزي 578 آقايان منصوري - مختارپور 0 دانشکده کشاورزی
111 تدارکات 112 آقاي جوهري 0 ساختمان اداري
112 تدارکات درمانگاه آزادگان 561 آقاي فرهادفر 0 سایر دوایر
113 تراز مالي 108 آقاي محسنعلي 0 ساختمان اداري
114 تسهيلات و پرداخت حقوق 143 آقاي بهرامي 0 ساختمان اداري
115 تشکلات دانشجويي 200 آقاي اسلامي پناه 0 ساختمان دکتر حسابي
116 حسابدار انبار و ثبت اسناد 109 آقايان ساکتي - لطفيان 0 ساختمان اداري
117 حقوق و دستمزد اداري 150 0 ساختمان اداري
118 حوزه نظام وظيفه 264 آقاي جليليان - خانم سياهپوش 0 ساختمان رفاهي
119 دايره امتحانات (بايگاني) 350 آقاي سواري - خانم نيروبخش 0 ساختمان شیخ انصاری
120 دايره امتحانات و ثبت­ نام 348 آقايان بساک مختاري - عليزاده 0 ساختمان شیخ انصاری
121 دايره اموال 234 آقاي محراب زاده 0 ساختمان رفاهي
122 دبيرخانه مرکزي 389 خانمها بهداروند-بليان -قاسمي و آقايان حسيني -قبيتي 0 دانشکده فني و مهندسي
123 دبيرخانه مرکزي 388 آقايان صادقي عطار -خانم مانوري 0 دانشکده فني و مهندسي
124 دبيرخانه همايشها و مجلات 365 خانمها معتمددزفولي-لطفي 0 دانشکده فني و مهندسي
125 درمانگاه دانشکده پرستاري و مامايي 204 خانمها هادي خلج - جمشيدي 0 دانشکده پرستاري و مامايي
126 دفتر آمار و اطلاعات 429 خانم عسکري 0 دانشکده فني و مهندسي
127 دفتر ارتباط با صنعت (صدور نامه هاي کارآموزي و بازديدها) 224 آقاي زادمهر 0 ساختمان دکتر حسابي
128 دفتر ارتباطات شبکه و اينترنت 119 آقايان خورشيدي - نخيلي - کارساز 0 ساختمان اداري
129 دفتر انتظامات 1 307 آقايان اله دادي- ستاري-گندمي-برفي نژاد 0 سایر دوایر
130 دفتر پذيرش مشاوره 286 خانم تقوايي 0 ساختمان رفاهي
131 دفتر تحقيقات کشاورزي 217 آقاي فلاحي 0 دانشکده کشاورزی
132 دفتر تربيت بدني 549 آقاي ايزديان 0 ساختمان تربيت بدني
133 دفتر تربيت بدني 558 آقاي بلنده 0 ساختمان تربيت بدني
134 دفتر جذب و هدايت دانشجويان غير ايراني 336 دکترحسن نژاد - آقاي رومزي 0 ساختمان شیخ انصاری
135 دفتر حراست 141 آقاي روزي طلب 0 ساختمان اداري
136 دفتر حقوقي 157 آقاي سلامتي - خانم فرخي 0 ساختمان اداري
137 دفتر رئيس دانشکده 168 خانم دکتر نيسي 0 دانشکده پرستاري و مامايي
138 دفتر رياست محترم واحد 197 دکتر افروس 0 ساختمان شیخ انصاری
139 دفتر طراحي و نظارت 124 آقاي رستگار فر 0 ساختمان اداري
140 دفتر عمراني آزادگان 550 آقاي پيرايش 0 مجتمع دانشگاهي آزادگان
141 دفتر فرهنگ اسلامي 156 خانم علم الهديي 0 ساختمان اداري
142 دفتر فرهنگ اسلامي 467 آقاي شاهين بنا 0 دانشکده فني و مهندسي
143 دفتر فرهنگ اسلامي 155 دکتر مقاميان زاده 0 ساختمان اداري
144 دفتر فني عمران 121 آقاي عصاري 0 ساختمان اداري
145 دفتر فني عمران 625 آقاي ازله پور 0 ساختمان اداري
146 دفتر فني عمران 130 آقاي پيرايش 0 ساختمان اداري
147 دفتر مدير امور پژوهشي 127 دکتر حيدري مقدم 0 ساختمان اداري
148 دفتر مرکز رشد 555 آقاي نجف جولا 0 مجتمع دانشگاهي آزادگان
149 دفتر معاونت آموزشي 319 دکتر بيتانه 0 ساختمان شیخ انصاری
150 دفتر معاونت آموزشي و پژوهشي دانشکده 406 دکتر عادلي پور 0 دانشکده فني و مهندسي
151 دفتر معاونت دانشجويي 254 دکتر چکين 0 ساختمان رفاهي
152 دفتر معاونت عمراني 131 مهندس عصاري - آقاي زمان زاده 0 ساختمان اداري
153 رئيس اداره خدمات 315 آقاي ناحي 0 سایر دوایر
154 رئيس اداره فارغ­ التحصيلان 232 خانم فرزاديان 0 ساختمان رفاهي
155 رئيس اداره کتابخانه ها 330 آقاي تفرقي 0 ساختمان شیخ انصاری
156 رئيس امورمالي 617 آقاي صدري پور 0 ساختمان اداري
157 رئيس باشگاه پژوهشگران جوان 427 دکتر رحماني 0 دانشکده فني و مهندسي
158 رئيس دانشکده علوم پايه 158 0 ساختمان دکتر حسابي
159 رئيس صندوق رفاه دانشجويي و شهريه 325 آقاي اميني نژاد 0 ساختمان شیخ انصاری
160 روابط عمومي 198 خانم پارسانژاد - آقايان مرادي - دهقان 0 دانشکده پرستاري و مامايي
161 ريئس اداره امور تربيت بدني 550 دکتر تنورساز 0 ساختمان تربيت بدني
162 زمين چمن تربيت بدني 548 0 ساختمان تربيت بدني
163 ستاد اقامه نماز 305 0 سایر دوایر
164 ستاد شاهد 247 آفاي قناد دزفولي - خانم پورلطفي 0 ساختمان رفاهي
165 سرپرست اداره کارگاه ها و آزمايشگاه ها 114 آقاي برپور 0 ساختمان اداري
166 صدور چک و امور تنخواه 122 آقايان صانعي پور - شاحيدر 0 ساختمان اداري
167 صندوق رفاه 327 آقايان مجدي - عزيزي 0 ساختمان شیخ انصاری
168 صندوق رفاه 328 آقاي خردمند 0 ساختمان شیخ انصاری
169 فارغ التحصيلان 250 آقاي پازن 0 ساختمان رفاهي
170 فارغ­ التحصيلان 277 خانمها نور احمدي - شرفي فر - آقاي سبززاري 0 ساختمان رفاهي
171 كتابخانه 171 خانم ذاکرپور 0 دانشکده پرستاري و مامايي
172 گروه متالورژي 392 دکتر قبيتي حسب 0 دانشکده فني و مهندسي
173 گروه معارف اسلامي 245 آقاي خادمعلي زاده 0 دانشکده علوم انساني
174 متصدي توسعه رشته ها 341 آقاي هدايت نژاد 0 ساختمان شیخ انصاری
175 مدير آموزش تحصيلات تکميلي 383 آقاي پرتو 0 دانشکده فني و مهندسي
176 مدير آموزش دانشکده علوم انساني 274 آقاي کوشافر 0 دانشکده علوم انساني
177 مدير آموزش دانشکده فني (1) 426 آقاي خردمند 0 دانشکده فني و مهندسي
178 مدير آموزش کارشناسي ارشد 418 آقاي پرتو 0 دانشکده فني و مهندسي
179 مدير ارتباط با صنعت 135 خانم دکتر پيرهوشياران 0 ساختمان اداري
180 مدير امور آموزشي 320 دکتر گودرزي 0 ساختمان شیخ انصاری
181 مدير امور اداري 146 آقاي ازله پور 0 ساختمان اداري
182 مدير امور اداري دانشکده فني 414 آقاي محمدي خباز 0 دانشکده فني و مهندسي
183 مدير امور دانشجويي 268 آقاي مصلح 0 ساختمان رفاهي
184 مدير برنامه ريزي و بودجه 419 آقاي سعادت نيا 0 دانشکده فني و مهندسي
185 مدير حراست 139 آقاي فتحي 0 ساختمان اداري
186 مدير درمانگاه آزادگان 560 آقاي پوررضايي 0 سایر دوایر
187 مدير فناوري اطلاعات و ارتباطات 618 مهندس انصاري اصل 0 ساختمان اداري
188 مدير گروه ارشد معماري 444 خانم دکتر محمودي 0 دانشکده فني و مهندسي
189 مدير گروه تربيت بدني 287 خانم مومني 0 دانشکده علوم انساني
190 مدير گروه ادبيات فارسي 270 خانم دکتر يوسف قنبري 0 دانشکده علوم انساني
191 مدير گروه ارشد 0 دکتر لشکرآرا 0 دانشکده فني و مهندسي
192 مدير گروه ارشد آب (عمران) 448 دکتر کيامنش - دکتر ورجاوند 0 دانشکده فني و مهندسي
193 مدير گروه ارشد مکانيک ساخت و توليد 447 دکتر پولتنگري 0 دانشکده فني و مهندسي
194 مدير گروه ارشد هوش مصنوعي و معماري کامپيوتر و دکترا 442 دکتر خيرانديش و دکتر مصلح و دکتر براتي 0 دانشکده فني و مهندسي
195 مدير گروه باستان­شناسي 259 خانم دکتر ميراشه 0 دانشکده علوم انساني
196 مدير گروه برق 369 دکتر خرمشاهي 0 دانشکده فني و مهندسي
197 مدير گروه پرستاري 162 خانم پلارک 0 دانشکده پرستاري و مامايي
198 مدير گروه حسابداري 249 دکتر تميمي 0 دانشکده علوم انساني
199 مدير گروه حقوق 269 دکتر بيتانه 0 دانشکده علوم انساني
200 مدير گروه خاکشناسي 209 دکتر گودرزي 0 دانشکده کشاورزی
201 مدير گروه رياضي 187 خانم دکتر فيروزکوهي 0 ساختمان دکتر حسابي
202 مدير گروه زبان انگليسي 235 خانم حقيقي 0 دانشکده علوم انساني
203 مدير گروه زراعت 169 دکتر صادقي 0 دانشکده کشاورزی
204 مدير گروه سازه هاي هيدروليکي 0 آقاي شهربانوزاده 0 دانشکده فني و مهندسي
205 مدير گروه شيمي کارشناسي و کارشناسي ارشد گرايش کاربردي - دارويي - فناوري اطلاعات و محض 375 دکتر رستمي زاده 0 دانشکده فني و مهندسي
206 مدير گروه علوم تجربي 190 خانم کرامت 0 ساختمان دکتر حسابي
207 مدير گروه علوم تربيتي 240 آقاي دکتر صنوبري 0 دانشکده علوم انساني
208 مدير گروه عمران 219 مهندس حاجي شرفي 0 ساختمان دکتر حسابي
209 مدير گروه فيزيک 163 دکتر شيروي 0 ساختمان دکتر حسابي
210 مدير گروه گياه پزشکي 213 دکتر رجبي 0 دانشکده کشاورزی
211 مدير گروه ماشين هاي کشاورزي 212 دکتر مهران زاده 0 دانشکده کشاورزی
212 مدير گروه مامايي 203 خانم اميري 0 دانشکده پرستاري و مامايي
213 مدير گروه مشاوره و روانشناسي 271 آقاي دکتر هارون رشيد 0 دانشکده علوم انساني
214 مدير گروه معماري 222 مهندس کوهي نژاد 0 ساختمان دکتر حسابي
215 مدير گروه مهندسي آب 214 دکتر طاهري قناد 0 دانشکده کشاورزی
216 مدير گروه مهندسي پزشكي 402 دکتر هديه زاده 0 دانشکده فني و مهندسي
217 مدير گروه مهندسي شيمي 394 خانم مهندس پيرهوشياران 0 دانشکده فني و مهندسي
218 مدير گروه مکانيک سيالات و جامدات 384 دکتر تقي پور بافقي 0 دانشکده فني و مهندسي
219 مدير گروه کامپيوتر 466 مهندس فروتن 0 دانشکده فني و مهندسي
220 مدير گزينش 111 آقاي محمدپور 0 ساختمان اداري
221 مدير کلاسها 182 آقاي ابراهيمي 0 ساختمان دکتر حسابي
222 مدير کلاسها 415 آقاي جليلي 0 دانشکده فني و مهندسي
223 مدير کلاسها 253 آقاي جعفرخادم 0 دانشکده علوم انساني
224 مرکز تحقيقات مواد و انرژي 584 آقاي حکيم پور 0 مجتمع دانشگاهي آزادگان
225 مرکز کامپيوتر علوم انساني 272 آقاي ترابي 0 دانشکده علوم انساني
226 مرکز کامپيوتر فني و مهندسي (2) 435 آقاي اسپريم 0 دانشکده فني و مهندسي
227 مرکز کامپيوتر فني و مهندسي(1) 433 آقاي ولي زاده 0 دانشکده فني و مهندسي
228 مسئول اداره امور عمومي 244 آقاي اسپندار 0 دانشکده علوم انساني
229 مسئول اداره امور عمومي 176 آقاي اسپندار 0 دانشکده پرستاري و مامايي
230 مسئول انتظامات 310 آقاي خادمعلي 0 سایر دوایر
231 مسئول تأسيسات 477 آقاي يزدانپور 0 سایر دوایر
232 مسئول تدارکات 613 آقاي لاهوت 0 ساختمان اداري
233 مسئول حقوق و دستمزد 120 آقاي رفعتي نيا 0 ساختمان اداري
234 مسئول دايره اموال 267 آقاي خورسنگ 0 ساختمان رفاهي
235 مسئول دفتر رئيس دانشکده 246 آقاي فتاحي 0 دانشکده علوم انساني
236 مسئول دفتر رياست 199 آقايان جهان - آوايي 0 ساختمان شیخ انصاری
237 مسئول دفتر رياست دانشکده 404 آقاي ورشابي 0 دانشکده فني و مهندسي
238 مسئول دفتر معاونت آموزشي 321 آقاي کميلي 0 ساختمان شیخ انصاری
239 مسئول دفتر معاونت اداري و مالي 123 آقاي اميني پويا 0 ساختمان اداري
240 مسئول دفتر معاونت پژوهشي 136 آقاي بادلان 0 ساختمان اداري
241 مسئول روابط عمومي 194 آقاي اسدي ذاکر 0 دانشکده پرستاري و مامايي
242 مسئول سلف سرويس 482 آقاي بي باک 0 سایر دوایر
243 مسئول واحد نقليه 302 آقاي فضلي نيا 0 سایر دوایر
244 مسئول کارگزيني 145 آقاي صادق نساج 0 ساختمان اداري
245 مسجد موعود 303 0 سایر دوایر
246 معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده کشاورزي 208 دکتر گودرزي 0 دانشکده کشاورزی
247 معاونت آموزشي و پژوهشي دانشکده علوم انساني 266 دکتر اصلاني 0 دانشکده علوم انساني
248 معاونت اداري و مالي 116 مهندس مکتبي 0 ساختمان اداري
249 مهمانسرا 608 آقاي قلاوند 0 سایر دوایر
250 موتورخانه 188 آقاي مطيع رسول 0 ساختمان دکتر حسابي
251 نرم افزار و اتوماسيون ها 342 آقايان پيري - فرخ شاد 0 ساختمان شیخ انصاری
252 نقل و انتقالات دانشجويي 252 آقاي بيگدلي 0 ساختمان رفاهي
253 کارشناس ارتباط با صنعت و انجمن علمي دانشجويي 183 آقاي وفايي 0 ساختمان دکتر حسابي
254 کارشناس پژوهشي دانشکده فني 360 خانم قاسمي نژاد 0 دانشکده فني و مهندسي
255 کارشناس دفتر مطالعات و کلاسهاي ضمن خدمت 335 آقاي طحان 0 ساختمان شیخ انصاری
256 کارشناس رايانه و پشتيبان نرم افزار 189 آقاي بوذرجمهري 0 ساختمان دکتر حسابي
257 کارشناس گروه عمران 220 0 ساختمان دکتر حسابي
258 کارشناس گروه کامپيوتر 465 خانم عصاره 0 دانشکده فني و مهندسي
259 کارگاه اتومکانيک و سوخت­رساني (2) 498 آقاي اسفنده 0 سایر دوایر
260 کارگاه اسکلت فلزي 488 آقاي راد 0 سایر دوایر
261 کارگاه انتقال قدرت 493 آقاي اميدعلي 0 سایر دوایر
262 کارگاه باستان شناسي 314 آقاي استوان 0 سایر دوایر
263 کارگاه برق 496 آقاي امامداد 0 سایر دوایر
264 کارگاه ترموديناميک 489 آقاي پورعابد 0 سایر دوایر
265 کارگاه تکنولوژي بتن 500 آقاي حسين زاده 0 سایر دوایر
266 کارگاه جوشکاري تأسيسات 497 آقاي احمدي 0 سایر دوایر
267 کارگاه جوشکاري و ورقکاري 479 آقاي سالم نيا 0 سایر دوایر
268 کارگاه چوب 553 آقاي منعمي 0 مجتمع دانشگاهي آزادگان
269 کارگاه حرارت مرکزي 487 آقاي پورعابد 0 سایر دوایر
270 کارگاه راديو تلويزيون 499 0 سایر دوایر
271 کارگاه ريخته گري 604 آقاي برازش 0 مجتمع دانشگاهي آزادگان
272 کارگاه عمليات واحد و انتقال حرارت 483 دکتر اشرفي زاده - آقاي محبيان 0 سایر دوایر
273 کارگاه عمومي 491 آقاي راد 0 سایر دوایر
274 کارگاه ماشين افزار 492 0 سایر دوایر
275 کارگاه مصالح و ماکت 480 آقاي حاج دزفوليان 0 سایر دوایر
276 کارگاه نقشه برداري 490 آقاي جلالي 0 سایر دوایر
277 کارگاه ها و آزمايشگاه هاي گروه متالورژي 552 0 مجتمع دانشگاهي آزادگان
278 کارگزيني 138 آقاي موجودي 0 ساختمان اداري
279 کارگزيني 132 خانم قنبري 0 ساختمان اداري
280 کارگزيني 153 آقاي الهي کيا 0 ساختمان اداري
281 کارگزيني هيأت علمي 318 خانم دکتر محمودي - آقاي مجدي 0 ساختمان شیخ انصاری
282 کارگزيني هيأت علمي 227 خانم بياتياني - آقاي رضائيان 0 ساختمان شیخ انصاری
283 کارگزيني کارکنان 126 خانم گلشن نژاد 0 ساختمان اداري
284 کانون دانشجويي جمعيت هلال احمر 453 آقاي کوثري کيا 0 دانشکده فني و مهندسي
285 کانون قرآن و عترت 304 خانم پورديان 0 سایر دوایر
286 کانون قرآن و عترت برادران 301 0 سایر دوایر
287 کتابخانه 344 خانم پيکرستان 0 ساختمان شیخ انصاری
288 کتابخانه (خدمات فني) 331 خانم افشار 0 ساختمان شیخ انصاری
289 کتابخانه تخصصي سيد محمدعلي امام 241 0 دانشکده علوم انساني
290 کتابخانه فني و مهندسي 357 خانم گلچين - آقاي کزازي 0 دانشکده فني و مهندسي
291 کتابفروشي 248 0 ساختمان رفاهي
292 کنترل اسناد 151 آقاي طاعي زاده 0 ساختمان اداري
 
آدرس : دزفول ، كوي آزادگان ، بلوار دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول  تلفن : 9-42420601(61)98+ نمابر : 42420601(61)98+