جمعه 2 آبان 1399
   جستجو بر اساس 


ردیفقسمت مربوطهشماره تلفننام خانوادگیشماره اتاقمحل
1 140 آقاي سلمان زاده 0 ساختمان اداري
2 0 0 ساختمان شیخ انصاری
3 0 0 ساختمان اداري
4 0 0 ساختمان شیخ انصاری
5 0 0 ساختمان اداري
6 0 0 ساختمان اداري
7 0 0 ساختمان اداري
8 0 0 دانشکده فني و مهندسي
9 0 0 ساختمان اداري
10 0 0 ساختمان اداري
11 0 0 ساختمان اداري
12 آزمايشگاه فيزيک (1) A 509 آقاي جولک 0 سایر دوایر
13 تدارکات 615 آقاي فارغ 0 ساختمان اداري
14 دفتر برنامه ريزي و آموزش 172 ريسي 0 دانشکده پرستاري و مامايي
15 دفتر معاونت دانشجويي 265 آقاي رودبندي 0 ساختمان رفاهي
16 رئيس دانشکده 256 دکتر باقري 0 دانشکده علوم انساني
17 رئيس دانشکده فني 403 دکتر خرم شاهي 0 دانشکده فني و مهندسي
18 رئيس دانشکده کشاورزي 215 دکتر افروس 0 دانشکده کشاورزی
19 مدبر کلاسها 196 آقاي پورتقي دناک 0 دانشکده پرستاري و مامايي
20 آبدارخانه - طبقه بالا 142 آقاي سعد 0 ساختمان اداري
21 آبدارخانه اداري 147 آقاي غنمي 0 ساختمان اداري
22 آبدارخانه ساختمان رياست 195 آقاي کرمي 0 ساختمان اداري
23 آز آناتومي 179 خانم پارسايي مهر 0 دانشکده پرستاري و مامايي
24 آز کنترل کيفي 434 0 دانشکده فني و مهندسي
25 آزمايشگاه حرارت و کنترل فرآيند 476 خانم خواجه زاده 0 سایر دوایر
26 آزمايشگاه معماري کامپيوتر 431 خانم عصاره 0 دانشکده فني و مهندسي
27 آزمايشگاه الکترونيک ديجيتال(مدار گروه کامپيوتر) 430 آقاي نادعلي نژاد 0 دانشکده فني و مهندسي
28 آزمايشگاه الکترونيک ضنعتي 502 آقاي تنورساز 0 سایر دوایر
29 آزمايشگاه برق و اتاق پروژه 364 آقاي حيدري زاد 0 دانشکده فني و مهندسي
30 آزمايشگاه بيوشيمي 177 خانم عباسي 0 دانشکده پرستاري و مامايي
31 آزمايشگاه زراعت 568 آقاي هدايتي راد 0 دانشکده کشاورزی
32 آزمايشگاه زيست شناسي 504 خانم کرمي 0 سایر دوایر
33 آزمايشگاه سخت افزار (تعميرات دانشکده فني) 454 آقاي حيدري فرد 0 دانشکده فني و مهندسي
34 آزمايشگاه سراميک 560 آقاي برازش 0 مجتمع دانشگاهي آزادگان
35 آزمايشگاه سيستم هاي کنترل خطي 421 0 دانشکده فني و مهندسي
36 آزمايشگاه شيمي آلي 376 عاطفي 0 دانشکده فني و مهندسي
37 آزمايشگاه شيمي تجزيه 380 0 دانشکده فني و مهندسي
38 آزمايشگاه شيمي تجزيه دستگاهي 379 0 دانشکده فني و مهندسي
39 آزمايشگاه شيمي عمومي 378 آقاي نيايش زاده 0 دانشکده فني و مهندسي
40 آزمايشگاه شيمي فيزيک و معدني 373 خانم منصوري 0 دانشکده فني و مهندسي
41 آزمايشگاه فيزيک (1) B 505 آقاي لوافپور 0 سایر دوایر
42 آزمايشگاه فيزيک 2 202 آقاي جولک 0 ساختمان دکتر حسابي
43 آزمايشگاه فيزيک جديد 486 خانم جهانفر 0 سایر دوایر
44 آزمايشگاه ماشينهاي الکتريکي 366 0 دانشکده فني و مهندسي
45 آزمايشگاه مدار مخابراتي و الکترونيک 368 آقاي تنورساز 0 دانشکده فني و مهندسي
46 آزمايشگاه مدار منطقي و ديجيتال 367 آقاي تنورساز 0 دانشکده فني و مهندسي
47 آزمايشگاه مقاومت مصالح و ديناميک ارتعاشات 382 آقاي فراوش 0 دانشکده فني و مهندسي
48 آزمايشگاه ميکروپروسسور 455 آقاي خشرواني 0 دانشکده فني و مهندسي
49 آزمايشگاه ميکروپروسسور و مدار منطقي گروه مهندسي پزشکي 494 آقاي جوکار 0 سایر دوایر
50 آزمايشگاه مکانيک خاک 566 آقاي نظربيگي 0 مجتمع دانشگاهي آزادگان
51 آزمايشگاه مکانيک و سيالات 381 آقاي اميدعلي 0 دانشکده فني و مهندسي
52 آزمايشگاه نفت 476 0 سایر دوایر
53 آموزش پيوسته روانشناسي 275 آقاي فرزادفر 0 دانشکده علوم انساني
54 آموزش آموزش ابتدايي 257 آقاي کاوياني 0 دانشکده علوم انساني
55 آموزش ادبيات و باستانشناسي 276 خانم کيميايي 0 دانشکده علوم انساني
56 آموزش ارشد عمران سازه و سازه هاي هيدروليکي 363 آقاي نوروزي 0 دانشکده فني و مهندسي
57 آموزش پرستاري و مامايي 201 خانم مريدي 0 دانشکده پرستاري و مامايي
58 آموزش تربيت بدني- ارشد مديريت آموزشي و روانشناسي تربيتي 231 آقاي گلخو 0 دانشکده علوم انساني
59 آموزش حسابداري 228 خانم موفق 0 دانشکده علوم انساني
60 آموزش حقوق 233 آقاي رمي 0 دانشکده علوم انساني
61 آموزش شيمي 452 آقايان هدايت - تناني 0 دانشکده فني و مهندسي
62 آموزش علوم پايه 170 0 ساختمان دکتر حسابي
63 آموزش عمران پيوسته 409 آقاي گل گل 0 دانشکده فني و مهندسي
64 آموزش مهندسي پزشکي 461 آقاي جلدي فيزيک 0 دانشکده فني و مهندسي
65 آموزش مهندسي پزشکي 459 آقاي اسکندري 0 دانشکده فني و مهندسي
66 آموزش مکانيک (کارشناسي) 410 آقاي افشه 0 دانشکده فني و مهندسي
67 آموزش مکانيک جامدات 358 آقاي مجدي نسب 0 دانشکده فني و مهندسي
68 آموزش هاي کاربردي 346 آقاي نيکزاد 0 ساختمان شیخ انصاری
69 آموزش کارشناسي ارشد باستانشناسي - برنامه ريزي درسي - حقوق عمومي - زبان و ادبيات عرب و فارسي - فلسفه و کلام اسلامي و دکتراي زبان ادبيات فارسي 243 آقاي ستايش 0 دانشکده علوم انساني
70 آموزش کارشناسي ارشد برق 359 آقاي لرستاني 0 دانشکده فني و مهندسي
71 آموزش کارشناسي ارشد زبان انگليسي و کارشناسي مترجمي زبان انگليسي 242 آقاي جهاني 0 دانشکده علوم انساني
72 آموزش کارشناسي ارشد مکانيک 386 آقايان حلاج پور 0 دانشکده فني و مهندسي
73 آموزش کارشناسي ارشد کامپيوتر 387 خانم زارع 0 دانشکده فني و مهندسي
74 آموزش کارشناسي پيوسته برق رشته متالورژي 424 آقاي بوستانچي 0 دانشکده فني و مهندسي
75 آموزش کارشناسي پيوسته معماري و کارشناسي ناپيوسته عمران 457 آقاي چيت ساز 0 دانشکده فني و مهندسي
76 آموزش کامپيوترکارشناسي پيوسته نرم افزار 460 آقايان گلستاني نيا 0 دانشکده فني و مهندسي
77 اتاق اساتيد گروه عمران 221 0 ساختمان دکتر حسابي
78 اتاق رانندگان 313 آقايان نونچي - کواز - خشرواني 0 سایر دوایر
79 اتاق مشاوره 300 آقاي پژهان 0 ساختمان رفاهي
80 اتوماسيون آموزش 324 آقاي نوري 0 ساختمان شیخ انصاری
81 اتوماسيون آموزش و ثبت نمرات 323 خانمها دبيري نژاد و بذرافکن 0 ساختمان شیخ انصاری
82 امور پايان نامه ها 129 آقايان آبروش- تيمار-آريايي کيا- حاجيان 0 ساختمان اداري
83 امور پژوهشي 128 خانمها زرعي - براموند 0 ساختمان اداري
84 امور خوابگاه­ها 295 آقاي احتشام 0 ساختمان رفاهي
85 امور رفاهي کارکنان 495 0 ساختمان اداري
86 امور شهريه 1 345 آقاي حميدي راد 0 ساختمان شیخ انصاری
87 امور شهريه 2 322 آقاي درگاهي 0 ساختمان شیخ انصاری
88 امور شهريه 3 326 آقاي کريمي مقدم 0 ساختمان شیخ انصاری
89 امور مالي درمانگاه آزادگان 562 آقاي خورسنگ 0 سایر دوایر
90 اموزش کشاورزي ارشد 210 نادعلي نزاد 0 دانشکده کشاورزی
91 انبار مرکزي 440 آقايان نعمت راد - برگ ريزان 0 سایر دوایر
92 انتظامات «ساختمان دکتر حسابي» 610 آقايان خوشروان - حزين 0 سایر دوایر
93 انتظامات آزادگان 576 آقايان نادي - کرامت 0 مجتمع دانشگاهي آزادگان
94 انتظامات آزادگان 546 آقاي سليم گندمي 0 مجتمع دانشگاهي آزادگان
95 انتظامات پارکينگ 478 آقاي نادي -گندمي 0 سایر دوایر
96 انتظامات خواهران 309 خانم سرافرازي 0 سایر دوایر
97 انتظامات خواهران 484 خانم اماني 0 سایر دوایر
98 انتظامات خواهران آزادگان 577 خانم محمدي 0 مجتمع دانشگاهي آزادگان
99 انتظامات درب جنوبي 511 آقايان گلزار- پناهي 0 سایر دوایر
100 انتظامات درب شرقي 436 آقاي صبوح 0 سایر دوایر
101 بانک ملي ايران-شعبه دانشگاه 299 آقاي کارساز 0 ساختمان رفاهي
102 بايگاني آموزش 258 آقايان آسيابان-صادقي 0 دانشکده علوم انساني
103 بايگاني آموزش برق و قدرت 374 آقاي فسيح زاده 0 دانشکده فني و مهندسي
104 بايگاني آموزش کارشناسي ارشد 362 آقاي ذاکري 0 دانشکده فني و مهندسي
105 بايگاني اداري 149 خانم حلمي 0 ساختمان اداري
106 بايگاني فارغ التحصيلان 294 آقايان آبدهنده - دبي 0 ساختمان رفاهي
107 بايگاني کارشناسي آموزش 458 خانم عبدزاده 0 دانشکده فني و مهندسي
108 بايگاني کارگزيني هيأت علمي 180 آقاي دوبهري - خانم پورلطفي 0 ساختمان شیخ انصاری
109 بخش سخت افزار و تعميرات کامپيوتر 398 آقاي مقدسيان 0 دانشکده فني و مهندسي
110 برنامه ريزي درسي دانشکده 236 خانم خلاصي 0 دانشکده علوم انساني
111 برنامه ريزي درسي دانشکده 262 خانم تهذيبي 0 دانشکده علوم انساني
112 برنامه ريزي درسي دانشکده 237 خانم نمدمال 0 دانشکده علوم انساني
113 بسيج اداري 166 0 ساختمان دکتر حسابي
114 بسيج اساتيد 192 فرهاد فر 0 ساختمان دکتر حسابي
115 بسيج برادران 390 0 دانشکده فني و مهندسي
116 بسيج خواهران 261 خانم کاج 0 دانشکده علوم انساني
117 بسيج دانشجويي 165 آقاي جهانفر 0 ساختمان دکتر حسابي
118 پذيرش درمانگاه آزادگان 565 خانم رئيسي 0 سایر دوایر
119 پرداخت حق التدريس 154 خانم نفيسي 0 ساختمان اداري
120 تحقيقات کشاورزي 578 آقايان منصوري - مختارپور 0 دانشکده کشاورزی
121 تدارکات 112 آقاي جوهري 0 ساختمان اداري
122 تدارکات درمانگاه آزادگان 561 آقاي فرهادفر 0 سایر دوایر
123 تراز مالي 108 آقاي محسنعلي 0 ساختمان اداري
124 تسهيلات و پرداخت حقوق 143 آقاي بهرامي 0 ساختمان اداري
125 تشکلات دانشجويي 200 آقاي اسلامي پناه 0 ساختمان دکتر حسابي
126 حسابدار انبار و ثبت اسناد 109 آقايان ساکتي - لطفيان 0 ساختمان اداري
127 حقوق و دستمزد اداري 150 0 ساختمان اداري
128 حوزه نظام وظيفه 264 آقاي جليليان - خانم سياهپوش 0 ساختمان رفاهي
129 دايره امتحانات (بايگاني) 350 آقاي سواري - خانم نيروبخش 0 ساختمان شیخ انصاری
130 دايره امتحانات و ثبت­ نام 348 آقايان بساک مختاري - عليزاده 0 ساختمان شیخ انصاری
131 دايره اموال 234 آقاي محراب زاده 0 ساختمان رفاهي
132 دبيرخانه مرکزي 389 خانمها بهداروند-بليان -قاسمي و آقايان حسيني -قبيتي 0 دانشکده فني و مهندسي
133 دبيرخانه مرکزي 388 آقايان صادقي عطار -خانم مانوري 0 دانشکده فني و مهندسي
134 دبيرخانه همايشها و مجلات 365 خانمها معتمددزفولي-لطفي 0 دانشکده فني و مهندسي
135 درمانگاه دانشکده پرستاري و مامايي 204 خانمها هادي خلج - جمشيدي 0 دانشکده پرستاري و مامايي
136 دفتر آمار و اطلاعات 429 خانم عسکري 0 دانشکده فني و مهندسي
137 دفتر ارتباط با صنعت (صدور نامه هاي کارآموزي و بازديدها) 224 آقاي زادمهر 0 ساختمان دکتر حسابي
138 دفتر ارتباطات شبکه و اينترنت 119 آقايان خورشيدي - نخيلي - کارساز 0 ساختمان اداري
139 دفتر انتظامات 1 307 آقايان اله دادي- ستاري-گندمي-برفي نژاد 0 سایر دوایر
140 دفتر پذيرش مشاوره 286 خانم تقوايي 0 ساختمان رفاهي
141 دفتر تحقيقات کشاورزي 217 آقاي فلاحي 0 دانشکده کشاورزی
142 دفتر تربيت بدني 549 آقاي ايزديان 0 ساختمان تربيت بدني
143 دفتر تربيت بدني 558 آقاي بلنده 0 ساختمان تربيت بدني
144 دفتر جذب و هدايت دانشجويان غير ايراني 336 دکترحسن نژاد - آقاي رومزي 0 ساختمان شیخ انصاری
145 دفتر حراست 141 آقاي روزي طلب 0 ساختمان اداري
146 دفتر حقوقي 157 آقاي سلامتي - خانم فرخي 0 ساختمان اداري
147 دفتر رئيس دانشکده 168 خانم دکتر نيسي 0 دانشکده پرستاري و مامايي
148 دفتر رياست محترم واحد 197 دکتر افروس 0 ساختمان شیخ انصاری
149 دفتر طراحي و نظارت 124 آقاي رستگار فر 0 ساختمان اداري
150 دفتر عمراني آزادگان 550 آقاي پيرايش 0 مجتمع دانشگاهي آزادگان
151 دفتر فرهنگ اسلامي 156 خانم علم الهديي 0 ساختمان اداري
152 دفتر فرهنگ اسلامي 467 آقاي شاهين بنا 0 دانشکده فني و مهندسي
153 دفتر فرهنگ اسلامي 155 دکتر مقاميان زاده 0 ساختمان اداري
154 دفتر فني عمران 121 آقاي عصاري 0 ساختمان اداري
155 دفتر فني عمران 625 آقاي ازله پور 0 ساختمان اداري
156 دفتر فني عمران 130 آقاي پيرايش 0 ساختمان اداري
157 دفتر مدير امور پژوهشي 127 دکتر حيدري مقدم 0 ساختمان اداري
158 دفتر مرکز رشد 555 آقاي نجف جولا 0 مجتمع دانشگاهي آزادگان
159 دفتر معاونت آموزشي 319 دکتر صافي 0 ساختمان شیخ انصاری
160 دفتر معاونت آموزشي و پژوهشي دانشکده 406 دکتر عادلي پور 0 دانشکده فني و مهندسي
161 دفتر معاونت دانشجويي 254 دکتر چکين 0 ساختمان رفاهي
162 دفتر معاونت عمراني 131 مهندس عصاري - آقاي زمان زاده 0 ساختمان اداري
163 رئيس اداره خدمات 315 آقاي ناحي 0 سایر دوایر
164 رئيس اداره فارغ­ التحصيلان 232 خانم فرزاديان 0 ساختمان رفاهي
165 رئيس اداره کتابخانه ها 330 آقاي تفرقي 0 ساختمان شیخ انصاری
166 رئيس امورمالي 617 آقاي صدري پور 0 ساختمان اداري
167 رئيس باشگاه پژوهشگران جوان 427 دکتر رحماني 0 دانشکده فني و مهندسي
168 رئيس دانشکده علوم پايه 158 0 ساختمان دکتر حسابي
169 رئيس صندوق رفاه دانشجويي و شهريه 325 آقاي اميني نژاد 0 ساختمان شیخ انصاری
170 روابط عمومي 198 خانم پارسانژاد - آقايان مرادي - دهقان 0 دانشکده پرستاري و مامايي
171 ريئس اداره امور تربيت بدني 550 دکتر تنورساز 0 ساختمان تربيت بدني
172 زمين چمن تربيت بدني 548 0 ساختمان تربيت بدني
173 ستاد اقامه نماز 305 0 سایر دوایر
174 ستاد شاهد 247 آفاي قناد دزفولي - خانم پورلطفي 0 ساختمان رفاهي
175 سرپرست اداره کارگاه ها و آزمايشگاه ها 114 آقاي برپور 0 ساختمان اداري
176 صدور چک و امور تنخواه 122 آقايان صانعي پور - شاحيدر 0 ساختمان اداري
177 صندوق رفاه 327 آقايان مجدي - عزيزي 0 ساختمان شیخ انصاری
178 صندوق رفاه 328 آقاي خردمند 0 ساختمان شیخ انصاری
179 فارغ التحصيلان 250 آقاي پازن 0 ساختمان رفاهي
180 فارغ­ التحصيلان 277 خانمها نور احمدي - شرفي فر - آقاي سبززاري 0 ساختمان رفاهي
181 كتابخانه 171 خانم ذاکرپور 0 دانشکده پرستاري و مامايي
182 گروه متالورژي 392 دکتر قبيتي حسب 0 دانشکده فني و مهندسي
183 گروه معارف اسلامي 245 آقاي خادمعلي زاده 0 دانشکده علوم انساني
184 متصدي توسعه رشته ها 341 آقاي هدايت نژاد 0 ساختمان شیخ انصاری
185 مدير آموزش تحصيلات تکميلي 383 آقاي پرتو 0 دانشکده فني و مهندسي
186 مدير آموزش دانشکده علوم انساني 274 آقاي کوشافر 0 دانشکده علوم انساني
187 مدير آموزش دانشکده فني (1) 426 آقاي خردمند 0 دانشکده فني و مهندسي
188 مدير آموزش کارشناسي ارشد 418 آقاي پرتو 0 دانشکده فني و مهندسي
189 مدير ارتباط با صنعت 135 خانم دکتر پيرهوشياران 0 ساختمان اداري
190 مدير امور آموزشي 320 دکتر گودرزي 0 ساختمان شیخ انصاری
191 مدير امور اداري 146 آقاي ازله پور 0 ساختمان اداري
192 مدير امور اداري دانشکده فني 414 آقاي محمدي خباز 0 دانشکده فني و مهندسي
193 مدير امور دانشجويي 268 آقاي مصلح 0 ساختمان رفاهي
194 مدير برنامه ريزي و بودجه 419 آقاي سعادت نيا 0 دانشکده فني و مهندسي
195 مدير حراست 139 آقاي فتحي 0 ساختمان اداري
196 مدير درمانگاه آزادگان 560 آقاي پوررضايي 0 سایر دوایر
197 مدير فناوري اطلاعات و ارتباطات 618 مهندس انصاري اصل 0 ساختمان اداري
198 مدير گروه ارشد معماري 444 خانم دکتر محمودي 0 دانشکده فني و مهندسي
199 مدير گروه تربيت بدني 287 خانم مومني 0 دانشکده علوم انساني
200 مدير گروه ادبيات فارسي 270 خانم دکتر يوسف قنبري 0 دانشکده علوم انساني
201 مدير گروه ارشد 0 دکتر لشکرآرا 0 دانشکده فني و مهندسي
202 مدير گروه ارشد آب (عمران) 448 دکتر کيامنش - دکتر ورجاوند 0 دانشکده فني و مهندسي
203 مدير گروه ارشد مکانيک ساخت و توليد 447 دکتر پولتنگري 0 دانشکده فني و مهندسي
204 مدير گروه ارشد هوش مصنوعي و معماري کامپيوتر و دکترا 442 دکتر خيرانديش و دکتر مصلح و دکتر براتي 0 دانشکده فني و مهندسي
205 مدير گروه باستان­شناسي 259 خانم دکتر ميراشه 0 دانشکده علوم انساني
206 مدير گروه برق 369 دکتر خرمشاهي 0 دانشکده فني و مهندسي
207 مدير گروه پرستاري 162 خانم پلارک 0 دانشکده پرستاري و مامايي
208 مدير گروه حسابداري 249 دکتر تميمي 0 دانشکده علوم انساني
209 مدير گروه حقوق 269 دکتر بيتانه 0 دانشکده علوم انساني
210 مدير گروه خاکشناسي 209 دکتر گودرزي 0 دانشکده کشاورزی
211 مدير گروه رياضي 187 خانم دکتر فيروزکوهي 0 ساختمان دکتر حسابي
212 مدير گروه زبان انگليسي 235 خانم حقيقي 0 دانشکده علوم انساني
213 مدير گروه زراعت 169 دکتر صادقي 0 دانشکده کشاورزی
214 مدير گروه سازه هاي هيدروليکي 0 آقاي شهربانوزاده 0 دانشکده فني و مهندسي
215 مدير گروه شيمي کارشناسي و کارشناسي ارشد گرايش کاربردي - دارويي - فناوري اطلاعات و محض 375 دکتر رستمي زاده 0 دانشکده فني و مهندسي
216 مدير گروه علوم تجربي 190 خانم کرامت 0 ساختمان دکتر حسابي
217 مدير گروه علوم تربيتي 240 آقاي دکتر صنوبري 0 دانشکده علوم انساني
218 مدير گروه عمران 219 مهندس حاجي شرفي 0 ساختمان دکتر حسابي
219 مدير گروه فيزيک 163 دکتر شيروي 0 ساختمان دکتر حسابي
220 مدير گروه گياه پزشکي 213 دکتر رجبي 0 دانشکده کشاورزی
221 مدير گروه ماشين هاي کشاورزي 212 دکتر مهران زاده 0 دانشکده کشاورزی
222 مدير گروه مامايي 203 خانم اميري 0 دانشکده پرستاري و مامايي
223 مدير گروه مشاوره و روانشناسي 271 آقاي دکتر هارون رشيد 0 دانشکده علوم انساني
224 مدير گروه معماري 222 مهندس کوهي نژاد 0 ساختمان دکتر حسابي
225 مدير گروه مهندسي آب 214 دکتر طاهري قناد 0 دانشکده کشاورزی
226 مدير گروه مهندسي پزشكي 402 دکتر هديه زاده 0 دانشکده فني و مهندسي
227 مدير گروه مهندسي شيمي 394 خانم مهندس پيرهوشياران 0 دانشکده فني و مهندسي
228 مدير گروه مکانيک سيالات و جامدات 384 دکتر تقي پور بافقي 0 دانشکده فني و مهندسي
229 مدير گروه کامپيوتر 466 مهندس فروتن 0 دانشکده فني و مهندسي
230 مدير گزينش 111 آقاي محمدپور 0 ساختمان اداري
231 مدير کلاسها 182 آقاي ابراهيمي 0 ساختمان دکتر حسابي
232 مدير کلاسها 415 آقاي جليلي 0 دانشکده فني و مهندسي
233 مدير کلاسها 253 آقاي جعفرخادم 0 دانشکده علوم انساني
234 مرکز تحقيقات مواد و انرژي 584 آقاي حکيم پور 0 مجتمع دانشگاهي آزادگان
235 مرکز کامپيوتر علوم انساني 272 آقاي ترابي 0 دانشکده علوم انساني
236 مرکز کامپيوتر فني و مهندسي (2) 435 آقاي اسپريم 0 دانشکده فني و مهندسي
237 مرکز کامپيوتر فني و مهندسي(1) 433 آقاي ولي زاده 0 دانشکده فني و مهندسي
238 مسئول اداره امور عمومي 244 آقاي اسپندار 0 دانشکده علوم انساني
239 مسئول اداره امور عمومي 176 آقاي اسپندار 0 دانشکده پرستاري و مامايي
240 مسئول انتظامات 310 آقاي خادمعلي 0 سایر دوایر
241 مسئول تأسيسات 477 آقاي يزدانپور 0 سایر دوایر
242 مسئول تدارکات 613 آقاي لاهوت 0 ساختمان اداري
243 مسئول حقوق و دستمزد 120 آقاي رفعتي نيا 0 ساختمان اداري
244 مسئول دايره اموال 267 آقاي خورسنگ 0 ساختمان رفاهي
245 مسئول دفتر رئيس دانشکده 246 آقاي فتاحي 0 دانشکده علوم انساني
246 مسئول دفتر رياست 199 آقايان جهان - آوايي 0 ساختمان شیخ انصاری
247 مسئول دفتر رياست دانشکده 404 آقاي ورشابي 0 دانشکده فني و مهندسي
248 مسئول دفتر معاونت آموزشي 321 آقاي کميلي 0 ساختمان شیخ انصاری
249 مسئول دفتر معاونت اداري و مالي 123 آقاي اميني پويا 0 ساختمان اداري
250 مسئول دفتر معاونت پژوهشي 136 آقاي بادلان 0 ساختمان اداري
251 مسئول روابط عمومي 194 آقاي اسدي ذاکر 0 دانشکده پرستاري و مامايي
252 مسئول سلف سرويس 482 آقاي بي باک 0 سایر دوایر
253 مسئول واحد نقليه 302 آقاي فضلي نيا 0 سایر دوایر
254 مسئول کارگزيني 145 آقاي صادق نساج 0 ساختمان اداري
255 مسجد موعود 303 0 سایر دوایر
256 معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده کشاورزي 208 دکتر گودرزي 0 دانشکده کشاورزی
257 معاونت آموزشي و پژوهشي دانشکده علوم انساني 266 دکتر اصلاني 0 دانشکده علوم انساني
258 معاونت اداري و مالي 116 مهندس مکتبي 0 ساختمان اداري
259 مهمانسرا 608 آقاي قلاوند 0 سایر دوایر
260 موتورخانه 188 آقاي مطيع رسول 0 ساختمان دکتر حسابي
261 نرم افزار و اتوماسيون ها 342 آقايان پيري - فرخ شاد 0 ساختمان شیخ انصاری
262 نقل و انتقالات دانشجويي 252 آقاي بيگدلي 0 ساختمان رفاهي
263 کارشناس ارتباط با صنعت و انجمن علمي دانشجويي 183 آقاي وفايي 0 ساختمان دکتر حسابي
264 کارشناس باليني 174 قادري 0 دانشکده پرستاري و مامايي
265 کارشناس پژوهشي دانشکده فني 360 خانم قاسمي نژاد 0 دانشکده فني و مهندسي
266 کارشناس دفتر مطالعات و کلاسهاي ضمن خدمت 335 آقاي طحان 0 ساختمان شیخ انصاری
267 کارشناس رايانه و پشتيبان نرم افزار 189 آقاي بوذرجمهري 0 ساختمان دکتر حسابي
268 کارشناس گروه عمران 220 0 ساختمان دکتر حسابي
269 کارشناس گروه کامپيوتر 465 خانم عصاره 0 دانشکده فني و مهندسي
270 کارگاه اتومکانيک و سوخت­رساني (2) 498 آقاي اسفنده 0 سایر دوایر
271 کارگاه اسکلت فلزي 488 آقاي راد 0 سایر دوایر
272 کارگاه انتقال قدرت 493 آقاي اميدعلي 0 سایر دوایر
273 کارگاه باستان شناسي 314 آقاي استوان 0 سایر دوایر
274 کارگاه برق 496 آقاي امامداد 0 سایر دوایر
275 کارگاه ترموديناميک 489 آقاي پورعابد 0 سایر دوایر
276 کارگاه تکنولوژي بتن 500 آقاي حسين زاده 0 سایر دوایر
277 کارگاه جوشکاري تأسيسات 497 آقاي احمدي 0 سایر دوایر
278 کارگاه جوشکاري و ورقکاري 479 آقاي سالم نيا 0 سایر دوایر
279 کارگاه چوب 553 آقاي منعمي 0 مجتمع دانشگاهي آزادگان
280 کارگاه حرارت مرکزي 487 آقاي پورعابد 0 سایر دوایر
281 کارگاه راديو تلويزيون 499 0 سایر دوایر
282 کارگاه ريخته گري 604 آقاي برازش 0 مجتمع دانشگاهي آزادگان
283 کارگاه عمليات واحد و انتقال حرارت 483 دکتر اشرفي زاده - آقاي محبيان 0 سایر دوایر
284 کارگاه عمومي 491 آقاي راد 0 سایر دوایر
285 کارگاه ماشين افزار 492 0 سایر دوایر
286 کارگاه مصالح و ماکت 480 آقاي حاج دزفوليان 0 سایر دوایر
287 کارگاه نقشه برداري 490 آقاي جلالي 0 سایر دوایر
288 کارگاه ها و آزمايشگاه هاي گروه متالورژي 552 0 مجتمع دانشگاهي آزادگان
289 کارگزيني 138 آقاي موجودي 0 ساختمان اداري
290 کارگزيني 132 خانم قنبري 0 ساختمان اداري
291 کارگزيني 153 آقاي الهي کيا 0 ساختمان اداري
292 کارگزيني هيأت علمي 318 خانم دکتر محمودي - آقاي امجدي 0 ساختمان شیخ انصاری
293 کارگزيني هيأت علمي 227 خانم بياتياني - آقاي رضائيان 0 ساختمان شیخ انصاری
294 کارگزيني کارکنان 126 خانم گلشن نژاد 0 ساختمان اداري
295 کانون دانشجويي جمعيت هلال احمر 453 آقاي کوثري کيا 0 دانشکده فني و مهندسي
296 کانون قرآن و عترت 304 خانم پورديان 0 سایر دوایر
297 کانون قرآن و عترت برادران 301 0 سایر دوایر
298 کتابخانه 344 خانم پيکرستان 0 ساختمان شیخ انصاری
299 کتابخانه (خدمات فني) 331 خانم افشار 0 ساختمان شیخ انصاری
300 کتابخانه تخصصي سيد محمدعلي امام 241 0 دانشکده علوم انساني
301 کتابخانه فني و مهندسي 357 خانم گلچين - آقاي کزازي 0 دانشکده فني و مهندسي
302 کتابفروشي 248 0 ساختمان رفاهي
303 کنترل اسناد 151 آقاي طاعي زاده 0 ساختمان اداري
 
آدرس : دزفول ، كوي آزادگان ، بلوار دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول  تلفن : 9-42420601(61)98+ نمابر : 42420601(61)98+